Skip to main content

Obsługa płatności

Raportowanie płatności użytkownika do BillTech

Parametry zapytania

PUT /api/liabilities/{liabilityId}/amount-paid HTTP/1.1
{
"liabilityId": "1aed94e1-3a30-4410-ad98-58e1e9a22aec",
"amount": 101.99
}
nazwaopis
liabilityId: stringIdentyfikator opłacanej faktury
amount: numberSumaryczna kwota wszystkich płatności za daną fakturę

Raportowanie kolejnych płatności

Powyższy endpoint pozwala na wprowadzenie sumarycznej kwoty płatności za wskazaną fakturę.

Każde zapytanie z kwotą większą niż obecna powoduje nadpisanie starej kwoty i stworzenie nowej płatności równej różnicy kwot między nową a starą sumaryczną kwotą płatności

Dotychczasowa suma płatności jest zwracana poprzez zmienną clientAmountPaid.
W przypadku ich braku dla wskazanej faktury pole clientAmountPaid ma wartość null.

Zwroty

Zmniejszenie sumarycznej kwoty płatności za wskazaną fakturę zostanie potraktowane jako zwrot w wysokości różnicy oryginalnej sumarycznej kwoty i raportowanej.

Rekoncyliacja płatności

Dla klientów raportujących o płatnościach użytkowników do BillTech udostępniony jest mechanizm rekoncyliacji płatności.

Decyzją o jego stosowaniu jest korzystanie ze zwracanego dla faktur pola calculatedAmountToPay zamiast amountToPay.

Motywacja istnienia Systemu Rekoncyliacji

Systemy dostawców faktur stosują dwie główne metody rozliczania płatności:

 1. Rozliczenie płatności na fakturę wskazaną w tytule przelewu
 2. Przeksięgowanie płatności na najstarszą zaległą fakturę

Zlecenie płatności za część faktur na koncie może zatem skutkować rozbieżnością pomiędzy tym, co zostało zlecone do zapłacenia w BT API (najnowsza z dostępnych faktur) a tym, co zostało uznane za opłacone przez dostawcę (najstarsza, zaległa faktura) stosującego drugą metodę rozliczania.

System Rekoncyliacji

W celu uniknięcia powyższego problemu zalecamy korzystanie z tzw. Systemu Rekoncyliacji. To rozwiązanie ma za zadanie przeklasyfikowanie środków z płatności zleconych za pośrednictwem BillTech na zobowiązania rozliczone przez dostawców.

Odpytanie BillTech API o listę faktur przypisanych do danego konta dla każdej faktury zwraca pola calculatedAmountToPay oraz amountToPay.

Pierwsze z nich to kwota pozostała do opłacenia, która uwzględnia przeksięgowania stosowane w systemie dostawcy. Jej przeliczenie następuje w momencie zaraportowania płatności do BillTech. Pobieranie wartości pozostałej do opłacenia z pola calculatedAmountToPay oznacza korzystanie z Systemu Rekoncyliacji i pozwala na prezentowanie stanu płatności spójnego ze stanem faktycznym.

W przypadku rezygnacji z korzystania z Systemu Rekoncyliacji (pobieranie informacji nt. pozostałej kwoty do opłacenia z pola amountToPay) mogą występować rozbieżności wynikające ze stosowanej przez dostawcę metody rozliczania płatności.

caution

Pomimo tego, że API zwraca oba wskazane pola, należy korzystać tylko z jednej z powyższych wartości, zgodnie z decyzją o korzystaniu, bądź nie, z Systemu Rekoncyliacji.

Klasyfikacja płatności

W celu poinformowania klienta, o całościowym lub częściowym przeksięgowaniu płatności na rzecz innych faktur, BillTech przy każdej fakturze zwraca informację w polu reclassified. Możliwe wartości to false i true.

Wykaz pól istotnych ze względu na obsługę płatności zwracanych dla faktur

GET /api/accounts/{accountId}/liabilities
Przykład odpowiedzi, wycinek zawierający kluczowe dane płatności dla pojedyńczej faktury
[
{
"liabilityId": "1a9c486f-57bb-4b06-a8ea-f1aaf6b79752",
"title": "FV XII 2021"
"amount": 18.81,
"amountToPay": 18.81,
"calculatedAmountToPay": 0.00,
"paymentStatus": "KNOWN",
"clientPaymentStatus": "KNOWN",
"clientAmountPaid": 18.81,
"reclassified": true,
...
}
]

Kluczowe dla obsługi płatności pola zwracane na liście faktur:

nazwaopis
title: stringTytuł faktury pobrany z systemu dostawcy wykorzystywany jako tytuł płatności
amountToPay: numberKwota do zapłaty pobrana bezpośrednio z systemu dostawcy
calculatedAmountToPay: numberKwota pozostała do opłacenia z uwzględnieniem poprzednich płatności wykonywanych (i raportowanych do BillTech) przez klienta
clientAmountPaid: numberSumaryczna kwota płatności za daną fakturę zaraportowanych do BillTech przez klienta
paymentStatus: KNOWN / UNKNOWNDostępność stanu opłacenia faktury. Niektóre z systemów dostawców nie udostępniają informacji pozwalających stwierdzić stanu opłacenia faktury
reclassified: false / trueFlaga wskazująca stan księgowania płatności za daną fakturę. Wartość true oznacza, że co najmniej część płatności została zaksięgowana na poczet innej faktury

Relacja paymentStatus z amountToPay/calculatedAmountToPay

 • Gdy wartością paymentStatus jest UNKNOWN:

  • amountToPay == null, nie jest możliwe pobranie z systemu dostawcy kwoty pozostałej do zapłacenia.
  • calculatedAmountToPay początkowo ustawiane jest na wartość amount, wpływa na nie raportowanie kolejnych płatności.
 • Gdy wartością paymentStatus jest KNOWN:

  • amountToPay != null, jest ona pobierana bezpośrednio z systemu dostawcy faktur
  • calculatedAmountToPay początkowo ustawiane jest na wartość amountToPay, wpływa na nie raportowanie kolejnych płatności.